مجازات تکرار جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

مجازات تکرار جرم مواد مخدر

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اگر فردی مرتکب جرائم ذکر شده در بندهای ۱تا ۵ ماده ۸ شود. برحسب تعداد دفعات به مجازات های زیر محکوم می گردد:

 • اگر فرد جرم را برای بار دوم تکرار کند: حکم او یک و نیم برابر مجازات ذکر شده در آن بند خواهد بود.
 • اگر فرد جرم را برای بار سوم تکرار کند: حکم او دو برابر مجازت تعیین شده در آن بند خواهد بود.
 • اگر فرد جرم را برای بار چهارم تکرار کند: اگر در بار چهارم مجموع میزان مواد مخدر در طی این تکرار جرم، به سی گرم برسد فرد مفسد فی الارض شناخته می شود و حکم او اعدام است. همچنین بنا بر صلاحدید دادگاه حکم اعدام می تواند در محل زندگی فرد و در ملا عام اجرا شود. اما اگر مجموع مواد مخدر در بار چهارم به واسطه تکرار به سی گرم نرسد فرد به ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ الی ۱۵ سال زندان و همچنین ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد.
  نکته ۱: تعداد ضربات شلاق از بار دوم به بعد حداکثر می تواند ۷۴ ضربه باشد.
  نکته ۲: هر سه سال یک بار مبالغ جریمه نقدی به روز شده و اصلاح می شوند.

نکته ۳: جرایم نقدی بر اساس مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ نوشته شده اند.

بسیاری از افرادی که مرتکب جرائم مواد مخدر می شوند متاسفانه این جرائم را بارها و بارها تکرار می کنند و این مسئله در قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار داده شده است. از این رو در قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرائم برحسب تعداد دفعات تکرار منجر به تشدید در احکام صادره از سوی دادگاه خواهد شد و در برخی موارد اشد مجازات یعنی اعدام و مصادره اموال، حکم تکرار جرم است. البته ذکر این نکته ضروری است حضور یک وکیل مواد مخدر باتجربه می تواند کمک بزرگی برای چنین پرونده هایی باشد زیرا ارائه لایحه دفاعیه بخش مهمی از جریان دادرسی را تشکیل می دهد.

مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

در ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که اگر فردی به واسطه جرمی که انجام می دهد مشمول حکم قطعی از نوع مجازات تعزیری درجه یک تا شش شود. اگر آن فرد از زمان قطعی شدن حکم تا زمانی که مجازات در حال اجراست یا تا زمانی که اعاده حیثیت حاصل شده باشد مرتکب جرم دیگری شود که مجازات تعزیری آن از نوع درجه یک تا شش باشد، در آن صورت به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می گردد.

شماره وکیل در ساوه

ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر

طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر هر فردی که مواد مخدر صنعتی و روان گردان های صنعتی غیردارویی مثل شیشه، هروئین، کوکائین، مورفین و… تولید،حمل، نگهداری، توزیع، وارد، صادر، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد. برحسب مقدار مواد به مجازات های زیر محکوم می گردد:

 • اگر مقدار ماده مخدر کمتر یا برابر با پنج سانتی گرم باشد: مجازات آن ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و جزای نقدی ۱۵ تا ۳۵ میلیون ریال خواهد بود.
 • اگر ماده مخدر بیشتر از پنج سانتی گرم و کمتر یا برابر با یک گرم باشد: مجازات آن ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق و ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
 • اگر مقدار ماده مخدر بیشتر از یک گرم و کمتر یا برابر با چهار گرم باشد: مجازات آن ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق، جزای نقدی معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال و دو تا پنج سال زندان خواهد بود.
 • اگر مقدار ماده مخدر بیشتر از چهار گرم و کمتر یا برابر با پانزده گرم باشد: مجازات آن ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ۲۰۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و پنج تا هشت سال زندان خواهد بود.
 • اگر مقدار ماده مخدر بیشتر از پانزده گرم و کمتر یا برابر با سی گرم باشد: مجازات آن ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۱۵ سال زندان خواهد بود.
 • در صورتی که مقدار ماده مخدر بیشتر از ۳۰ گرم باشد حکم آن اعدام و مصادره اموالی است که از آن جرم به دست آمده اند.

تبصره های ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر

تبصره ۱: اگر فردی جرم مذکور در بند ۶ را برای بار اول مرتکب شده و در توزیع یا فروختن آن موفق نشده باشد و اگر میزان ماده مخدر بیشتر از ۱۰۰ گرم نشود بر اساس شروط ذکر شده قصد توزیع یا فروش در داخل کشور احراز نمی شود و با توجه به شرایط و مسیر حمل، دادگاه می تواند حکم اعدام را به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم تغییر دهد.

تبصره ۲: اگر فرد مرتکب شونده جرائم بند ۱ تا ۶ از شاغلین در ادارات و سازمان های دولتی باشد علاوه بر موارد بالا به انفصال دائمی از خدمات دولتی نیز محکوم می گردد.

مجازات تکرار جرائم، ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

بر اساس جرایمی که در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است تکرار جرم تصریح شده در هر بند، مجازات های زیر را در بر دارد:

 • اگر فرد برای بار دوم جرم را مرتکب شود: مجازات او یک و نیم برابر مجازات تعیین شده در آن بند خواهد بود.
 • اگر فرد برای بار سوم جرم را مرتکب شود: به دو برابر مجازات تعیین شده در آن بند محکوم می گردد.
 • اگر فرد تعداد تکرار جرمش بیشتر از ۳ بار باشد: برای هر مرتبه اضافی حکم او به این شرح است:

برای چهار بار تکرار: دو و نیم برابر، برای پنج بار تکرار: سه برابر، برای شش بار تکرار: سه و نیم برابر و… مجازات همان بند خواهد بود.

تبصره ۱: تعداد ضربات شلاق از بار دوم به بعد حداکثر می تواند ۷۴ ضربه باشد.

تبصره ۲: اگر در تکرار جرائم مطرح شده در ماده ۴، وزن ماده مخدر در مجموع بیش از پنج کیلوگرم شود، حکم فرد اعدام و مصادره اموالی خواهد بود که از آن جرم ناشی شده است.

تبصره ۳: اگر جرائم مطرح شده در ماده های ۴ و ۵ یا فقط جرائم ذکر شده در ماده ۵ در صورت تکرار، مجموع مواد مخدر به پنج کیلوگرم رسیده باشد حکم فرد دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ خواهد بود.

ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر

اگر فردی مواد مخدر طبیعی همچون تریاک و مشتقات آن، گراس و مواد مشابه را وارد یا صادر کند، تولید و توزیع نماید، به فروش برساند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات های زیر محکوم می گردد:

 • کمتر یا برابر با پنجاه گرم: ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی.
 • بیشتر از پنجاه گرم و کمتر یا برابر با پانصد گرم: ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، در صورت صلاحدید قاضی تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال.
 • بیشتر از نیم کیلوگرم و کمتر یا برابر با پنج کیلوگرم: از ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۳ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۱۵۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال.
 • بیشتر از پنج کیلوگرم ماده مخدر: مصادره اموال ناشی از همان جرم و حکم اعدام.

تبصره: اگر برای دادگاه ثابت شود فردی جرم مطرح شده در بند ۴ را برای بار اول انجام می دهد و موفق به فروش یا توزیع آن نشده باشد و وزن مواد کمتر از ۲۰ کیلوگرم بوده، دادگاه با توجه به تمام این شروط حکم اعدام را به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از جرم و همچنین ۷۴ ضربه شلاق تغییر می دهد. اگر وزن مواد بیش از ۲۰ کیلوگرم باشد در هر شرایطی حکم دادگاه اعدام است.

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

اگر فردی تریاک و سایر مواد مخدر مطرح در ماده ۴ را مخفی، نگهداری، حمل و خرید نماید با توجه به وزن مواد، مجازات های زیر برای او در نظر گرفته می شود:

 • کمتر یا برابر با ۵۰ گرم: تا ۵۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال.
 • بیشتر از ۵۰ گرم و کمتر یا برابر با ۵۰۰ گرم: ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی.
 • بیشتر از نیم کیلو و کمتر یا برابر با پنج کیلوگرم: ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال.
 • بیشتر از پنج کیلوگرم و کمتر یا برابر با بیست کیلوگرم: ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، پنج تا ده سال زندان، جزای نقدی معادل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال.

تبصره بند ۴: تکرار این جرم برای بار دوم باعث می شود جریمه نقدی حذف و مصادره اموال ناشی از جرم جایگزین آن شود و اگر برای بار سوم تکرار شود مجازات آن اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم خواهد بود.

 • بیشتر از ۲۰ کیلوگرم و کمتر یا برابر با ۱۰۰ کیلوگرم: علاوه بر مجازات هایی که در بند ۴ مقرر شده دادگاه به ازای هر کیلوگرم ۳۰ میلیون ریال به جریمه نقدی آن اضافه می کند و اگر جرم تکرار شود حکم دادگاه مصادره اموال ناشی از جرم و اعدام خواهد بود.
 • اگر وزن ماده مخدر بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم باشد: علاوه بر جزای نقدی و ضربات شلاق که در بندهای ۴ و ۵ ذکر شده اند، مجازات حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم در نظر گرفته شده است.

تبصره: اگر افرادی که مرتکب این جرائم شده اند به روش زنجیره ای عمل کرده اند و مواد مخدر برای افراد داخل کشور بوده، مجازات آن ها شامل مجازات های ماده ۴ خواهد بود و اگر یکی از این دو شرط احراز نشود به مجازات ماده ۵ محکوم می گردند.

سخن پایانی

در صورتی که با مشکل جرائم مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید باید تلاش کنید بهترین وکیل مواد مخدر را انتخاب نمایید؛ فردی که تخصص و تجربه اش پرونده های مواد مخدر است، چنین فردی با استفاده از مفاد قانونی می تواند در کاهش مجازات شما نقش موثری ایفا کند. از این رو اگر نیاز به وکیل مواد مخدر باتجربه ای دارید یا می خواهید با مشاوره حقوقی وضعیت خود را بهتر درک کنید، گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با تیمی از وکلای حرفه ای آماده مشاوره و پذیرش پرونده های شما هستند در صورت نیاز با شماره ۰۹۱۹۲۳۲۹۷۸۷ در تماس باشید.

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده