مجازات تولید مواد مخدر چیست؟

مجازات تولید مواد مخدر چیست؟

امروزه در سراسر دنیا جرائم مواد مخدر به یک معضل اجتماعی تبدیل شده‌اند؛ به طوری که قانون‌گذاران در تمام کشور‌ها به دنبال راهی برای کنترل و کاهش این جرائم هستند. این مواد آثار مخربی به روی افراد و خانواده‌ها دارند به همین جهت سازمان‌هایی جهت مبارزه با مواد مخدر و تعیین مجازات تولید مواد مخدر تشکیل شده‌اند تا از وقوع این جرائم جلوگیری کنند. جرائم مربوط به مواد مخدر عبارتند از حمل و نگهداری مواد مخدر، ساخت و تولید مواد مخدر، صادرات و واردات مواد مخدر، مصرف مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و… که در اینجا می‌خواهیم در رابطه با مجازات ساخت مواد مخدر صحبت کنیم.

جرم تولید مواد مخدر طبق قانون

ساخت و تولید مواد مخدر به هر مقدار یا هر نوعی که باشد طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به کشور وارد کند و یا اقدام به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با توجه به میزان آن مجازات خواهد شد. مطابق بند اول ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش و کوکا مطلقا ممنوع بوده و اگر کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر باشد نیز جرم محسوب می‌شود. جرم تولید مواد مخدر در بند ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده است.

مجازات ساخت مواد مخدر تریاک

تریاک شیره خشک شده گیاه خشخاش است. ۱۲ درصد از تریاک از مرفین تشکیل شده که ضد درد است. در قانون ۴ مبارزه با مواد مخدر، ساخت و تولید مواد مخدر تریاک، گراس، شیره، بنگ، چرس، سوخته و تفاله تریاک و … را تولید کند به مجازات زیر محکوم می‌شود:

 • مجازات تولید مواد مخدر پنجاه گرم تریاک و مواد مخدر سنتی دیگر که در بالا ذکر شده، چهار میلیون ریال جریمه نقدی، پنجاه ضربه شلاق مجازات دارند. در سال ۱۳۹۹ جزای نقدی مندرج در این ماده به شصت میلیون ریال تعدیل شد.
 • تولید مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم مواد مخدر سنتی از جمله تریاک، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق مجازات دارد. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند وی را تا سه سال حبس نیز محکوم کند. مجازات نقدی در این ماده در سال ۱۳۹۹ به شصت تا صد و پنجاه میلیون ریال تعدیل شد.
 • جرم تولید مواد مخدر سنتی مانند تریاک بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جزای نقدی، پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس به همراه دارد. البته مجازات نقدی این ماده به موجب مصوبه در سال ۱۳۹۹ به صد و پنجاه تا ششصد میلیون ریال تعدیل شد.
 • ساخت و تولید مواد مخدر بیش از پنج کیلوگم مواد مخدر سنتی، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را به همراه دارد.

برای کاهش مجازات‌های بالا می‌توانید از بهترین وکیل مواد مخدر کمک بگیرید تا با بررسی ابعاد مختلفی از پرونده شما بهترین نتایج را برایتان کسب کند.

ساخت و نگهداری مواد مخدر

مجازات ساخت مواد مخدر و نگهداری بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق دارد. مجازات ساخت مواد مخدر سنتی با صنعتی مواد فرق دارد. اما به طور کلی جرم تولید مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر طبق موارد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • مجازات تولید مواد مخدر از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی، دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • جرم ساخت مواد مخدر و نگهداری آن از چهار گرم تا پانزده گرم، بین بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را به همراه دارد.
 • همچنین نگهداری و تولید مواد مخدر از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.
 • مجازات تولید مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر بیشتر از ۳۰ گرم اعدام است و اموال ناشی از ارتکاب جرم را مصادره می‌کنند.

لازم است بدانید پرونده‌های حوزه مواد مخدر در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود. وکیل دادگاه انقلاب در تهران به واسطه تخصص‌اش در این رابطه می‌تواند کمک شایانی به شما بکند.

ساخت و نگهداری مواد مخدر

 مجازات ساخت و تولید مواد مخدر سنتی

کشت خشخاش، شاهدانه، کوکا به منظور تولید مواد مخدر جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده اگر:

 • برای بار اول باشد ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی دارد.
 • برای بار دوم باشد ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • برای بار سوم از ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد ریال جریمه نقدی، یک تا ۷۰ ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس مجازات دارد.
 • و برای بار چهارم حکم آن اعدام است.

همانطور که گفته شد تریاک هم یک مواد مخدر سنتی محسوب می‌شود و مجازات تولید مواد مخدر تریاک را بررسی کردیم. مجازات تولید مواد مخدر سنتی دیگر نیز به مانند تریاک است.

جرم تولید مواد مخدر شیشه

مواد مخدر شیشه تا چند سال پیش به صورت قاچاقی به کشور وارد می‌شد، اما سودجویان با دایر کردن مکان‌هایی که اصطلاحاً به آن آشپزخانه می‌گویند، شیشه را داخل کشور تولید می‌کنند و این به طبع قیمت شیشه را کاهش داده و موجب بیشتر فراگیر شدن آن در اجتماع می‌شود. شیشه به دلیل آثار بسیاری مخربی که دارد جزء خطرناک‌ترین مواد مخدر‌ها محسوب می‌شود. از همین رو قانون‌گذار سعی بر این دارد که مجازات سنگینی برای این ماده خطرناک وضع کند. مجازات تولید مواد مخدر شیشه از این قرار است:

 • جرم تولید مواد مخدر شیشه تا ۵ سانتی گرم، ۲۰ تا ۳۰ ضربه شلاق، ۱۵ تا ۳۵ میلیون ریال جریمه نقدی مجازات دارد.
 • تولید شیشه از ۵ سانتی گرم تا یک گرم، جزای نقدی ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال و تا ۷۰ ضربه شلاق است.
 • ساخت و تولید مواد مخدر شیشه از ۱ گرم تا ۴ گرم، ۲ الی ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
 • بین ۴ گرم الی ۱۵ گرم تولید شیشه، ۲۰۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و تا ۷۴ به دنبال دارد.
 • اگر مقدار شیشه تولید شده بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم باشد، در این حالت مجازات تولید مواد مخدر شیشه، مجرم به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی از ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • در صورتی که مقدار شیشه‌ای که ساخته شده بیشتر از ۳۰ گرم باشد، مجرم را به اعدام محکوم می‌کنند. اموال ناشی از ارتکاب جرم را نیز مصادره می‌کنند.

تولید مواد مخدر صنعتی

مرفین، هروئین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و… مواد مخدر صنعتی محسوب شده و در ماده ۸ قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته‌اند.

مجازات ساخت و تولید مواد مخدر صنعتی تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال الی یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق است. مجازات تولید ماده مخدر به صورت نقدی در سال ۱۳۹۹ به پانزده تا سی و پنج میلیون ریال تعدیل شد.

مجازات ساخت مواد مخدر بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جزای نقدی وسی الی هفتاد ضربه شلاق به همراه دارد. جزای نقدی این ماده در سال ۱۳۹۹ به سی تا نود میلیون ریال تعدیل شد.

ساخت مواد مخدر بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال مجازات نقدی، دو الی پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق به دنبال دارد. جزای نقدی در این ماده در سال ۱۳۹۹ به صد تا دویست و پنجاه میلیون ریال تعدیل شد.

جرم تولید مواد مخدر چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. جزای نقدی در این ماده در سال ۱۳۹۹ به دویست تا پانصد و پنجاه میلیون ریال تعدیل شد.

مجازات تولید مواد مخدر بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده الی پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. جزای نقدی در این ماده به سیصد تا ششصد میلیون ریال تعدیل شد.

ساخت و تولید مواد مخدر بیش از ۳۰ گرم نیز اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم را به همراه دارد.

تولید مواد مخدر صنعتی

ساخت ابزار مربوط به استعمال مواد مخدر

هر کس آلات و ابزار مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر‌های صنعتی یا سنتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آن ادوات، به یک میلیون الی پنج میلیون ریال مجازات نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مرتکبین نگهداری، مخفی کردن یا حمل ابزار آلات استعمال و ساخت مواد مخدر، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد صد تا پانصد ریال جریمه نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. شخصی که ابزار‌های مخصوص تولید یا مصرف مواد مخدر را بسازد، پنج برابر قیمت ابزار‌ها را باید پرداخت کند و به پنج تا بیست ضربه شلاق مجازات می‌شود.

جمع‌بندی

مجازات تولید مواد مخدر سخت‌گیرانه و با هدف کاهش تولید، خرید و فروش و در نهایت کاهش مصرف مواد مخدر در نظر گرفته شده است. ساخت و تولید مواد مخدر یک اتهام بسیار مهم محسوب می‌شود. مجازات ساخت مواد مخدر سنتی و صنعتی نیازمند دفاعی همه جانبه است. با داشتن وکیل پایه یک دادگستری با تجربه می‌توان در این مجازات‌ها تخفیف قابل ملاحظه‌ای کسب کرد. بهتر است در این موارد جرم مواد مخدر حتماً با یک وکیل با تجربه مشورت کرده و پرونده را جلو ببرید.

سؤالات متداول

جرم دایر کردن مکانی برای استعمال مواد مخدر چیست؟

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر کند به پنج تا ده میلیون ریال جریمه نقدی، بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و از خدمات دولتی به طور دائم محروم می‌شود. تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول را در پی خواهد داشت.

جرم وارد کردن مواد مخدر به زندان چیست؟

هرکس مواد مخدر به زندان یا مکان‌های ممنوعه وارد کند، به اشد مجازات بند ۴ تا ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می‌شود.

حکم چند گرم شیشه اعدام است؟

حمل و تولید شیشه بیشتر از ۳۰ گرم حکم اعدام را به دنبال دارد اما اگر شخص بار اولی باشد که به جرائم مواد مخدر مرتکب می‌شود، به وی حکم اعدام نمی‌دهند.

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده