جرم نگهداری مواد مخدر چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم نگهداری مواد مخدر چیست و چه مجازاتی دارد؟

حمل و نگهداری مواد مخدر از جمله جرائمی است که تأثیرات اجتماعی خطرناکی را به دنبال دارد و در حال حاضر جزء یکی از ده جرم اول کشور است. افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند باید بدانند که قانون، مجازاتی را برای آن‌ها در نظر گرفته که این امر سبب می‌شود بسیاری از افراد دست به چنین جرمی نزنند. حمل مواد مخدر و نگهداری آن از دسته جرائم کیفری به شمار می‌آید و چنانچه فردی مرتکب چنین جرمی شد و در چنگال قانون افتاد برای دفاع از خود باید بهترین وکیل مواد مخدر را انتخاب کند تا حداقل مجازات برای او تعیین شود. حمل مواد مخدر با توجه به نوع و وزنش، مجازاتی را به دنبال دارد که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

جرم نگهداری مواد مخدر چیست

ارکان جرم نگهداری مواد مخدر

ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر حکم نگهداری مواد مخدر شیشه را تعیین نموده که حمل و نگهداری، خرید و فروش، وارد و صادر کردن، تولید و توزیع، مخفی کردن و در معرض فروش قراردادن همگی مجازات می‌شوند که مجازات نگهداری مواد مخدر عبارت است از:

 • تا پنج سانتی گرم از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
 • بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
 • بیش از یک تا چهار گرم از هشت تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی، دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
 • بیش از چهار گرم تا پانزده گرم از بیست تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی، پنج الی هشت سال حبس و سی الی هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • بیش از پانزده تا سی گرم از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

تمام قوانین و ارکانی که در بالا ذکر شد مربوط به جرم تولید، حمل و نگهداری مواد مخدر شیشه است. مجازاتی برای جرم نگهداری مواد مخدر گل نیز در قانون وجود دارد که برای اطلاع از آن‌ها می‌توانید از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید.

در رابطه با جرم مواد مخدر گیاهی و نگهداری مواد مخدر هروئین و حمل تریاک، مجازاتی در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر است که این موارد با تفاوت اندکی شامل مجازات نگهداری مواد مخدر گل نیز می‌شود.

 • در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر گفته شده که حمل مواد از یک تا پنجاه گرم، سه میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه ضربه شلاق
 • حمل مواد مخدر بیش از پنجاه تا پانصد گرم، از پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی، چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
 • حمل مواد مخدر بیش از پنج تا بیست کیلوگرم شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی، پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس

اگر جرم نگهداری مواد به میزان بیش از پنج تا بیست کیلوگرم برای بار دوم تکرار شود، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به جای جریمه نقدی، اموال ناشی از همان جرم مصادره می‌شود؛ همچنین اگر این جرم برای بار سوم تکرار شود مجازاتی مانند اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را به دنبال خواهد داشت.

نگهداری و حمل مواد مخدر در ماشین

اگر کسی اقدام به خرید تریاک کرده و آن را با ماشین حمل و جا به جا کند و در این فاصله دستگیر شود، خودرو به نفع دولت ضبط و مصادره می‌گردد. مجازات نگهداری مواد مخدر و حمل آن در ماشین با توجه به مقدار مواد مخدر شامل موارد زیر است که با جرم نگهداری مواد مخدر گل تفاوت‌های کمی دارد.

 • تا ۵۰ گرم، ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
 • ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق برای بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم مواد
 • ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس برای بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم مواد
 • ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس برای بیش از ۵ تا ۲۰ کیلوگرم

مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک برای دومین بار، علاوه بر مجازات مذکور، مصادره اموال برای او در نظر گرفته می‌شود و در صورت دستگیری برای بار سوم به اعدام و مصادره اموال محکوم می‌گردد. با این وجود در نگهداری مواد مخدر برای مصارف شخصی استثنا‌هایی وجود دارد.

مطابق ماده ۸ قانون مجازات نگهداری انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی هر فردی اقدام به نگهداری مواد مخدر هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزژیک اسید دی اتیل آمید، متیلن دی اکسی مت آمفتامین، گاما هیدرو کسی بوتیریک اسید، فلورنیترازپام، امفتامین و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد کند و یا اقدام به تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

 1. تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
 2. بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
 3. بیش از ۱ تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
 4. بیشتر از ۴ تا ۱۵ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس وسی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

حکم نگهداری مواد مخدر شیشه در همه حال با توجه به مقدار آن متغیر است.

مشارکت در نگهداری مواد مخدر

مواد مخدر دارای انواع متعددی از جمله تریاک، شیشه، کوکائین، حشیش، گل و… است که حمل و نگهداری آن‌ها و حتی مشارکت در این کار مجازات متعددی را به دنبال دارد. مجازات هر یک از این مواد بسته به نوع، مقدار و حجم آن‌ها متفاوت است. مواد مخدر شامل ۴ گروه است که عبارتند از:

 • گروه اول: مواد مخدر گیاهی که سرگروه آن‌ها تریاک بوده و شامل تریاک، کدئین، مرفین و هروئین است.
 • گروه دوم: روانگردان‌های گیاهی که شامل کوکائین و حشیش هستند.
 • گروه سوم: روانگردان صنعتی یا شیمیایی که موادی مانند شیشه، ال اس دی، اکستازی، نورجیزک، یخ و… جزء این گروه هستند که جرم نگهداری مواد مخدر شیشه بسیار سنگین است.
 • گروه چهارم: این گروه شامل مواد مخدر مجاز مانند متادون، دیازپام، فنتانیل، اکسازپام و… هستند.

باید بدانیم که تولید مواد مخدر و مشارکت در آن نیز مجازاتی را در پی دارد که برای آشنایی با آن‌ها مجازات تولید مواد مخدر چیست؟ را مطالعه کنید.

جرم حمل و نگهداری تریاک جهت استفاده شخصی

فلسفه قانون مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از تولید، عرضه، قاچاق و… مواد مخدر بوده است. تهیه تریاک و نگهداری مواد مخدر برای مصارف شخصی مقداری متعارف است که باید رعایت شود در غیر این صورت مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک بیشتر از مقدار متعارف در قانون وجود دارد که برای متهم در نظر گرفته می‌شود. با این حال اگر شخص معتاد برای مصرف خود به ناچار مواد کمی را خریداری و تهیه نماید و صدور حکم محکومیت جداگانه به خاطر کشف موادی که برای مصرف تهیه کرده است فاقد وجاهت بوده و با روح قانون موصوف نا سازگار است.

وکیل جهت جرم نگهداری مواد مخدر

پرونده‌هایی که در رابطه با مواد مخدر بوده بسیار سخت و ویژه هستند و باید به وکیل مواد مخدر مجرب سپرده شوند. وکیل جهت جرم نگهداری مواد باید تمام قوانین و مجازات‌های نگهداری مواد مخدر را بداند و به همه راه حل‌های قانونی مسلط باشد و با استفاده از دانش و تجربیات خود راه حل‌های مناسبی را برای متهم ارائه دهد تا به کمترین مجازات محکوم شود.

وکیل جهت جرم نگهداری مواد مخدر

نتیجه‌گیری

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات جهان است که مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد و بنیان خانواده‌ها را تضعیف می‌کند. با توجه به مطالبی که ذکر شد نگهداری مواد مخدر یکی از جرم‌های سنگین در کشور ایران است. قانون با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مجازاتی را برای متهمانی که اقدام به ساخت، حمل و نگهداری مواد کرده‌اند در نظر گرفته است که در دادگاه به آن پرداخته می‌شود.

جرم نگهداری مواد صنعتی سنگین‌تر از مواد سنتی بوده و مجازات آن نیز بیشتر است. با این وجود اگر فردی چنین جرمی را انجام داد و علیه آن پرونده‌ای تشکیل شد برای موفقیت در دادگاه باید وکیل متخصص در این زمینه را انتخاب کند تا بتواند به بهترین نحو از او دفاع کند و کمترین مجازات برای او در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد مجازات نگهداری مواد مخدر گل می‌توانید سؤالات خود را در بخش کامنت‌ها مطرح نمایید.

سؤالات متداول

 1. مواد مخدر شامل چند گروه است؟

۴ گروه شامل: مواد مخدر گیاهی، روانگردان‌های گیاهی، روانگردان‌های صنعتی و مواد مخدر مجاز

 1. مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر چیست؟

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر با توجه به نوع و همچنین مقدار آن متغیر خواهد بود

مشاوره

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مشاوره
تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده